Thursday, May 16, 2013

ಮಾತನಾಡದ ಕವಿತೆ

 ಮಾತನಾಡದ ಕವಿತೆ
****************
 
ಮಾತನಾಡದ ಕವಿತೆಯೊಂದು
ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಕೊಡುವಿರಾ ಯಾರಾದರೂ
ಘನಕವಿಗಳು!
ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಗೆ
ಅರಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಇಲ್ಲಿ,
ಗಾಳಿ ಸುಯ್ ಗುಡುತ್ತದೆ
ಮಳೆ ಮೊರೆಯುತ್ತದೆ
ದುಂಬಿ ಝೆಂಕರಿಸುತ್ತದೆ
ಎಲೆಗಳು ತೂಗುತ್ತವೆ
ಹೂ ಅರಳುತ್ತದೆ
ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ
ಮೌನ... ಮಾನವಂತ ಮೌನ
ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ
ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ? ಕೊಡುವಿರಾ
ಹುಡುಕಿ.. ಹುಡುಕಿ
ಯಾರಾದರೂ
ಘನಕವಿಗಳು!

ಮಾತನಾಡದ ಉಪಮೆ, ರೂಪಕ , ಪದ
ಕೊನೆಗೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು
ತಾ ಎಂದ ಗುರು ಬೋಧಿಧರ್ಮ
ಅರಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನಿಷ್ಟ
ತೋರುವಿರಾ ಯಾರಾದರೂ
ಘನಕವಿಗಳು!
                                    >> RP

No comments:

Post a Comment