Sunday, May 11, 2014

ಬಿಡಿ ಹೂ : 19

ಪದಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು
ಶಬ್ದರಸವನೆರದು
ಕವಿಗಳು
ಕವಿತೆಯ ಬೊಂಬೆಯ ಮಾಡಿದರು.
ಉಪಮೆ, ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಆಭರಣವಿಟ್ಟು
ಅರ್ಥದ ಪರದೆಯ ಹೊದಿಸಿದರು.
ಎಡೆಯಿರದ ಹಾಗೆ ಕವಿತೆಗಳ
ಕೂರಿಸಿದರು,.
ಗುರುವೇ
ಹೃದಯವ ಇಟ್ಟ ಕವಿಯ
ಕಾಣೆನಲ್ಲ!

No comments:

Post a Comment